LV  EN  RU  LT  EE

Personas datu apstrādes politika/kārtība SIA InterAssist

Dokumentā Personu datu apstrādes politika/kārtība SIA “InterAssist”, turpmāk tekstā - Kārtība, tiek aprakstīta kārtība, kādā SIA “InterAssist”, turpmāk tekstā – InterAssist, apstrādā personas datus.

 Kārtība stājas spēkā no 2018. gada 25. maija.

 Šo Kārtību piemēros Klientiem, kurus apkalpo saskaņā ar noslēgto līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, starp:

 • apdrošināšanas kompāniju un InterAssist;
 • palīdzības dienestu, slimnīcu, klīniku, ārstu, citu veidu pakalpojumu sniedzēju un InterAssist;
 • pašu Klientu un InterAssist.

Šī Kārtība attiecas tajā skaitā arī uz tiem Klientiem, kurus apkalpoja pirms šīs Kārtības stāšanās spēkā.

Izmantotās definīcijas:

InterAssist – juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, Rīgā, Jūrmalas gatvē 82, k-2, ofiss 124, un kura, atkarībā no Līguma, rīkojas pārziņa vai apstrādātāja statusā.

Klients – fiziska persona, kurai organizē palīdzību vai sniedz konsultāciju saskaņā ar Līgumu.

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tajā skaitā Īpašas kategorijas personas dati.

Īpašas kategorijas personas dati — atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde;

Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība, ieskaitot vākšana, ierakstīšana, reģistrēšana, ievadīšana, glabāšana, sakārtošana, mainīšana, izmantošana, pieprasījumu veikšana, nodošana, izpaušana, bloķēšana vai dzēšana u.tml.

Vispārīgie noteikumi

Kārtībā ir aprakstīts, kā vispārīgi tiek veikta InterAssist Klientu Personas datu Apstrāde.

Lai īstenotu piemērojamos normatīvos aktus, InterAssist ir nodrošinājis Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

InterAssist Personas datu Apstrādei izmanto apstrādātājus, kuri nodrošina personas datu apstrādi, atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. Piesaistot apstrādātāju, InterAssist veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrādātāji veic Personas datu Apstrādi saskaņā ar InterAssist norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

 Personas datu kategorijas

Personas dati var tikt vākti no Klienta, Klienta radiniekiem un ārējiem avotiem, piemēram, apdrošināšanas kompānijas, palīdzības dienesta, slimnīcas, ārsta un citām trešajām pusēm. InterAssist ievāc un apstrādā tikai tos Klienta datus, kas ir nepieciešami Līguma izpildei.

Personas datu kategorijas, kuras InterAssist lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte), dzimšanas vai laulības apliecības kopija, bankas kartes nosaukums un veids;
 • Dati par pastāvošajām apdrošināšanām, kuras varētu attiekties uz pieteikto, apstrādājamo gadījumu;
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, atrašanās vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda;
 • Ģimenes dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, radiniekiem un citām saistītajām personām;
 • Īpašas kategorijas personas dati, piemēram, Klienta veselības sūdzības, medicīniskā dokumentācija ar diagnozi, veiktajiem izmeklējumiem, to rezultātiem, un piemērotajām ārstēšanas metodēm, saslimšanas vai traumas iestāšanās apstākļi, vēsture, ārstējošā ārsta dati u.tml.;
 • Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti, pilsonību;
 • Dati par cietušo transportlīdzekli, piemēram, transportlīdzekļa numurs, apliecības numurs, marka, modelis, transportlīdzekļa citi parametri, transportlīdzekļa īpašnieka dati – vārds, uzvārds;
 • Trešās puses dati, kurām nodarīts kaitējums;
 • Saziņas dati, ko vāc, kad Klients sazinās ar InterAssist telefoniski (audioieraksti), pa e-pastu, Watsapp, Vaiber, dati, ko iegūst, Klientam sazinoties ar InterAssist partneriem;
 • Dati, kas nepieciešami atlīdzības izmaksai, piemēram, bankas rekvizīti, saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums;
 • Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības;
 • Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem;
 • Dati, ko pieprasa no līgumslēdzēja puses Līguma izpildei, piemēram, apdrošināšanas kompānija, lai varētu pieņemt lēmumu par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, var pieprasīt InterAssist iegūt papildus dokumentus.

Personas datu Apstrādes pamats un mērķi

 Personas datu Apstrādes pamats:

Apstrādes pamats ir Līgums, kurš savukārt ir noslēgts ar mērķi, lai izpildītu, apkalpotu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir pats Klients, kā arī Klienta dzīvības, veselības glābšana.

Personas datu Apstrādes mērķi:

 • Pakalpojumu nodrošināšana un administrēšana:

Lai izpildītu Līguma saistības, piemēram, organizētu palīdzību vai sniegtu konsultācijas Klientam, kuram ir noslēgts līgums ar apdrošināšanas kompāniju, InterAssist vai citu uzņēmumu;

Lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojuma vai informācijas sniegšanu Klientam;

Lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz Līguma izpildi;

 • Izpildītu juridisku pienākumu:

Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 

 • Klienta, Līguma līgumslēdzēja vai InterAssist interešu aizsardzība:

Lai aizsargātu Klienta, Līguma līgumslēdzēja vai InterAssist intereses un pārzinātu InterAssist sniegto pakalpojumu kvalitāti un lai sniegtu pierādījumus pieteiktā, apstrādājamā gadījumā un citai komerciālai komunikācijai (sarunu ieraksti; e-pasti; Watsapp, Viber, faks – sarakstes, saņemtie dokumenti), pamatojoties uz Līguma izpildi.

Lai InterAssist vai Līguma līgumslēdzēja leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai.

Lai nodrošinātu InterAssist, Līguma līgumslēdzēja, Klienta drošību, aizsargātu Klienta dzīvību, veselību, un citas InterAssist, Līguma līgumslēdzēja un Klienta tiesības (audioieraksti), pamatojoties uz InterAssist leģitīmajām interesēm, aizsargāt savus Klientus, darbiniekus, apmeklētājus.

 • Prasījuma tiesību nodrošināšanai, īstenošanai un aizstāvībai

Lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības, pamatojoties uz Līguma izpildi vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai InterAssist leģitīmajās interesēs īstenotu prasījuma tiesības.

Profilēšana, personalizēti piedāvājumi un automatizēta lēmumu pieņemšana

InterAssist neveic Klientu profilēšanu, personalizētu piedāvājumu izstrādi vai automatizētu lēmumu pieņemšanu.

 Personas datu saņēmēji

InterAssist personas datus nodod citiem saņēmējiem, piemēram:

 • Apdrošināšanas kompānijai;
 • Palīdzības dienestiem, veselības aprūpes iestādēm, ārstam vai citam uzņēmumam, kurš var nodrošināt, organizēt Klientam nepieciešamo palīdzību;
 • institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm u.tml.;
 • citiem InterAssist apstiprinātiem Personas datu Apstrādātajiem, piemēram, uzņēmumi, kas nodrošina datu uzglabāšanu, audioierakstu nodrošinājumu.

  Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

 No InterAssist puses Personas datus Apstrādā Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

Lai izpildītu Līguma nosacījumus un organizētu Klientam palīdzību (galvenokārt palīdzību, kas saistīta ar Klienta vitāli svarīgām interesēm – veselība un dzīvība), Personas datus var nodot un apstrādāt valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu Līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

 • noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas, vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
 • ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam nodrošina pietiekams datu aizsardzības līmenis.

 Glabāšanas periods

 Personas datus apstrādās tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams augstāk norādīto mērķu sasniegšanai, bet ne ilgāk. Glabāšanas periods var būt pamatots ar Līgumu, InterAssist leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). 

 Klienta kā datu subjekta tiesības

 Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 • pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas datus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšanu pieprasa, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;
 • ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad InterAssist izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • saņemt informāciju, vai InterAssist apstrādā Klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
 • saņemt savus Personas datus, ko Klients ir sniedzis un ko apstrādā, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
 • atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei (šādu situāciju InterAssist gadījumā praktiski nav, jo Personu datu apstrāde notiek pamatojoties uz tiesisku pamatu, tas ir, līgumu);
 • iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;
 • netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

 Kontaktinformācija

Klients var sazināties ar InterAssist saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.

InterAssist kontaktinformācija ir pieejama InterAssist mājaslapā: www.interassist.lv.

Personas, kas iecelta Datu aizsardzības jautājumos, kontaktinformācija: GDPR@interassist.lv vai Jūrmalas gatve 81, k-2, ofiss 124, Rīga, LV-1029, adresēt ar piezīmi “Datu aizsardzība”.

Kārtības spēkā esamība un grozījumi 

Šī Kārtība Klientiem ir pieejama InterAssist mājas lapā www.interassist.lv

InterAssist ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Kārtību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem InterAssist mājaslapā. 

  

Photograph: Alamy

 

 

 

 

Nepieciešama palīdzība?
Zvaniet mums
+371 66154700
Skype
InterAssist